Gazeta Agronews Nr.11

Integrowana ochrona roślin nowy obowiązek dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin P owszechna chemizacja rolnictwa, zarówno w ochronie roślin jak i nawożeniu, jest jednym z czynników stwarzających ryzyko degradacji środowiska naturalnego. W celu ograniczania i zapobiegania ujemnym skutkom niejednokrotnie nadmiernego i nieracjonalnego stosowania środków ochrony roślin wiele państw podjęło działania mające na celu ograniczenie takiego ryzyka. Kompleksowa ochrona roślin powinna polegać w pierwszej kolejności na zapobieganiu rozwoju szkodników i chorób oraz przeciwdziałaniu ich gradacji. Dopiero kolejnym krokiem jest zwalczanie agrofagów, które w danej chwili występują w uprawach. W całokształcie ochrony mieści się szereg po sobie następujących zabiegów pielęgnacyjnych. W roku 2009 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniu konsumentów oraz mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego Unia Europejska przyjęła tzw. pakiet pestycydowy, w skład którego weszły akty prawne regulujące szczegółowo dopuszczanie do obrotu, obrót i stosowanie środków ochrony roślin oraz prowadzenie badań statystycznych dotyczących tych preparatów. Wśród tych aktów znalazły się między innymi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1). Głównym celem dyrektywy 2009/128/WE jest osiągnięcie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, a w konsekwencji systematyczne zmniejszanie się zagrożenia związanego z używaniem środków ochrony roślin. Jednoczenie z dyrektywy 2009/128/WE oraz rozporządzenia 4 PRODUKCJA ROŚLINNA numer 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=